Generalforsamling

INDKALDELSE

Generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag 15. marts kl. 18.00 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28.

Kære Tango Aarhus medlem
Du inviteres hermed til generalforsamling fredag d. 15.03.2024 kl.18.00 – i lokale 1.6 på Folkestedet.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dage før, men den kommer ca. til at ligne nedenstående.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi byder samtidig på lidt mad (pizza) og noget at drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.

Foreløbig dagsorden.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Bestyrelsen består pt. af en formand (Jan Bjørn Pedersen) og næstformand (Elisabeth Wedderkopp), en kasserer (Benny Hansen) og yderligere tre bestyrelsesmedlemmer (Inger Aarup, Niels Christian Melsen og Søren Pape).
Jan, Benny og Niels Christian er på valg
Suppleanter: Jytte Carlsen og Charlotte Mikkelsen

Aktuelt for Generalforsamlingen

Regnskab 2023 og budget 2024 – kommer her
Foreningens vedtægter  – HER