Generalforsamling

Vi havde generalforsamling i Tango Aarhus,
fredag 15. marts kl. 18.00 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28.

Referat klik her

Kære Tango Aarhus medlem
Du inviteres hermed til generalforsamling fredag d. 15.03.2024 kl.18.00 – i lokale 1.6 på Folkestedet.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dage før.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi byder samtidig på lidt mad (pizza) og noget at drikke, så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen består pt. af en formand Jan Bjørn Pedersen, næstformand Elisabeth Wedderkopp, kasserer Benny Hansen og yderligere tre bestyrelsesmedlemmer Inger Aarup, Niels Christian Melsen og Søren Pape.
Suppleanter: Jytte Carlsen og Charlotte Mikkelsen

Jytte, Benny, Niels Christian og Jan er på valg og genopstiller.

Der er plads til yderligere 1 medlem i bestyrelsen, som kan bestå af i alt 7 medlemmer samt to suppleanter.