Generalforsamling 2018

Kære Tango Aarhus medlem
 
Du indkaldes hermed til
 
Generalforsamling i Tango Aarhus, fredag d 16. Marts kl. 18.00
 
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af kasserer i lige år
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
 
 
*Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsen består således af min. 5 og max. 7 personer.
 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Hent en printvenlig udgave her i venstre kolonne.
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 24. Februar 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net